پرتال جامع رشته معارف و علوم اسلامی

نام محصول : پایان نامه معارف - راههای اثبات هلال در فقه مذاهب خمسه با تکیه بر نجوم جدید

امتیاز:
وضعیت: موجود
کالا موجود است و می توانید به قیمت درج شده خرید نمایید
فروشگاه: معارف هفت
قیمت: 180,000 ریال
همکار: جهت مشاهده قیمت همکاری ابتدا باید تقاضای همکاری دهید
نوع ارسال:
هزینه ارسال: 0


رشته معارف پایان نامه معارف پایان نامه های معارف پایان نامه بینش اسلامی هلال ماه

  نام محصول : پایان نامه معارف - راههای اثبات هلال در فقه مذاهب خمسه با تکیه بر نجوم جدید

  • چكیده
  • مقدمه
  • روش تحقیق
  • قلمرو تحقیق
  • بیان مسأله
  • پیشینه تحقیق
  • هدف تحقیق
  • «بخش اول»: واژه شناسی
  • ماده «هلل» و مشتقات آن در كتابهای لغت
  • ماده «هلل» در احادیث و قرآن
  • وجه تسمیه هلال
  • بخش دوم : ‌آشنایی با تقویم هجری
  • تقویم هجری قمری
  • مبانی تقویم هجری قمری
  • تقویم هجری قمری هلالی
  • تقویم هجری قمری قرار دادی
  • چرا در تقویم هجری قمری اختلاف پیش می آید
  • مقایسه ی تقویم هجری شمسی و هجری قمری
  • «بخش سوم»تنجیم و ستاره شناسی
  • تعریف علم نجوم
  • حكم تنجیم
  • خبر دادن از تحولات فلكی
  • ادله جواز علم نجوم
  • روایاتی كه دلالت بر مذموم بودن علم نجوم دارند
  • اخبار از آینده با توجه به اوضاع فلكی بدون اعتقاد به تاثیرات آنها
  • اخبار از حوادث با اعتقاد به حیات افلاك و عدم استقلال آنها در تاثیر بر رویدادهای زمینی
  • چند مساله مرتبط با تنجیم
  • آیا تصدیق منجم و ترتیب اثر دادن به سخن او جایز است
  • آیا یاد گیری و یاد دادن علم نجوم جایز است
  • آیا حكم رمل و فال و كار هایی از این قبیل مثل تنجیم است
  • بخش اول : «نگرشی بر رویت هلال در علم نجوم»
  • پیدایش ماه
  • وضعیت تکوینی ماه
  • کرویّت یا مسطح بودن زمین
  • مدار گردش ماه
  • قوانین کپلر
  • اهله ی ماه
  • حرکات ماه
  • بخش دوم «بررسی پدیده های وابسته به مدار ماه »
  • جزر و مد
  • خورشید گرفتگی (کسوف)
  • )ماه گرفتگی (خسوف)
  • مشاهده نور زمین تاب
  • جهت یابی به وسیله ماه
  • بخش سوم
  • ماههای قمری
  • انواع ماه قمری
  • ماه قمری حسابی
  • ماه قمری متوسط
  • ماه قمری هلالی فلکی
  • ماه قمری هلالی شرعی
  • پدیده قران نیّرین یا حالت مقارنه و محاق
  • رکوردهای رؤیت هلال
  • آشنایی با معیارهای رؤیت هلال
  • معیار بابلی ها
  • ضابطه های رؤیت دوره ی اسلامی
  • معیار فادرینگهم(father ingham)
  • (mounder) معیار ماندر
  • بخش اول : «رؤیت و اثبات هلال»
  • دلالت قرآن بر اعتبار رؤیت
  • دلالت احادیث بر اعتبار رؤیت
  • اتفاق فقیهان بر اعتبار رؤیت
  • فروع رؤیت
  • فرع اول : انفراد در رؤیت
  • دلایل اعتبار انفراد در رؤیت
  • اطلاق احادیث رؤیت
  • احادیث خاص
  • قرآن
  • عقل
  • فرع دوم رؤیت ،راهی علم آور
  • مؤید ها
  • دلائل عدم اعتبار رؤیت هلال با چشم مسلح
  • مؤیدات و شواهد عدم اعتبار رؤیت هلال با چشم مسلح
  • ادلّه و مؤیّد ات اعتبار رؤیت با چشم مسلح
  • رؤیت قبل از زوال
  • بررسی روایات دیدن هلال در طول روز
  • دیدگاه فقیهان ،درباره دیدن هلال در روز
  • نظر عامه در دیدن هلال در روز
  • تطوق وغیوبت شفق
  • بخش دوم : بیّنه
  • بیّنه در لغت
  • بیّنه در قرآن
  • بیّنه در اصطلاح
  • بیّنه در روایات
  • بیّنه از دیدگاه فقها
  • مفهوم عدالت
  • معانی شهادت
  • ویژگیها و شرایط شهادت
  • عدالت
  • ذكوریت
  • توافق در اوصاف
  • شهادت بر رؤیت
  • دیدگاههای فقیهان شیعه در شمارشاهدان رؤیت هلال
  • گواهی یك عادل
  • گواهی پنجاه عادل
  • رؤیت مطلقاً به بیّنه ثابت نمی شود
  • رؤیت به بیّنه (دو شاهد) مطلقاً ثابت می شود
  • دیدگاه فقهای عامه
  • فـروع بیّنه
  • شهادت بر شهادت
  • آیا بیّنه علم آور است
  • بخش سوم :‌ «شیاع»
  • تعریف تواتر و شیاع از نظر فقها
  • شیاع در آثار فقها
  • بررسی استقلال یا وحدت تواتر و شیاع ،از نظر فقها
  • دلائل حجیّت تواتر و شیاع مفید علم
  • شیاع ظنّی
  • دلایل حجیّت شیاع ظنّی
  • فحوای حجیّت بیّنه
  • روایات
  • سیره عقلا
  • نقد و بررسی ودلایل شیاع ظنّی
  • بخش چهارم :‌ «گذشت سی روز و اثبات هلال»
  • دلایل اعتبار گذشت سی روز
  • اجماع
  • روایات
  • علم عادی
  • دلایل فقها بر گذشت سی روز
  • فروع قاعده گذشت سی روز
  • فرع اول
  • فرع دوم
  • فرع سوم
  • فرع چهارم
  • بخش پنجم: «حكم حاكم»
  • تعاریف حكم حكومتی
  • برخی مصادیق حكم حكومتی
  • نظریه ها در مورد سنخ حكم حكومتی
  • نظریه نخست :احكام حكومتی ، احكامی اولیه هستند
  • نظریه دوم : احكام حكومتی ، احكامی ثانویه هستند
  • نظریه سوم : نسبت میان احكام ثانویه و احكام حكومتی ، عموم و خصوص من وجه است
  • نظریه چهارم احكام حكومتی ، نه از احكام اولیه هستند و نه از احكام ثانویه (نظریه مختار)
  • دو نكته در خصوص تعارض حكم حكومتی
  • حكم حاكم به ثبوت هلال
  • عدم حجیّت حكم حاكم مطلقاً
  • دلائل عدم حجیّت حكم حاكم
  • نقد و بررسی
  • حجیّت حكم حاكم
  • دلائل حجیّت حكم حاكم در رؤیت هلال
  • عموم و اطلاقات
  • شیوه فقها در كتابهای فقهی
  • روایات خاصه
  • سیره
  • سیره پیامبر(ص)
  • سیره خلفا
  • سیره ائمه(ع)
  • هلال از امور حسبیه
  • آراء دیگری در خصوص حكم حاكم
  • اصالت حكم حاكم
  • قول به تفصیل
  • تفصیل بین هلال رمضان و شوال
  • چگونگی حكم
  • قلمرو نفوذ حكم حاكم در رؤیت هلال
  • حرمت نقض حكم حاكم
  • «ادله عدم جواز نقض»
  • موارد جواز نقض حكم حاكم
  • حكم حاكم اهل سنّت در ثبوت هلال
  • ادله حجیّت حكم حاكم اهل سنّت
  • سیره ائمه اطهار(ع)
  • دلائل قائلان به عدم اجزا
  • بخش اول « افقها »
  • نظریه مشهور
  • دیدگاه غیر مشهور
  • نظر فقهای عامه
  • خلاصه دیدگاهها
  • معیار در نزدیکی و دوری شهرها
  • اختلاف در طلوع و غروب خورشید
  • امکان رؤیت با نبود مانع
  • اختلاف اقالیم و تفاوت مناظر
  • منزله و مرحله
  • دلایل قائلان به عدم تعمیم
  • ظاهر آیه شریفه
  • روایات
  • روایات رؤیت هلال
  • روایات شهادت به رؤیت
  • قیاس رؤیت هلال به طلوع و غروب خورشید
  • عقل
  • سیره مسلمانان
  • اجماع
  • شهرت
  • روایت کُرَیب
  • بخش دوم «دلایل دیدگاه غیر مشهور» یا دلایل تعمیم ثبوت هلال
  • قرآن
  • اطلاق رؤیت
  • اطلاقات روایات بینه
  • روایات خاصه
  • رؤیت طریقیت دارد نه موضوعیت
  • مویدات نظریه تعمیم
  • وحدت لیله القدر
  • وحدت عید فطر و قربان
  • دعای سمات
  • سیره پیامبر(ص)
  • علم
  • مذاق شرع
  • عدم معیار برای دوری ونزدیكی
  • حرمت روزه در روز عید فطر و قربان
  • پیامدها
  • نتیجه
  • پیشنهادات
  • فصل پنجم
  • ضمائم
  • جدایی زاویه ای
  • مقارنه ماه و خورشید
  • سن ماه
  • حد دانژون
  • مدت مكث
  • ارتفاع هلال
  • اختلاف سمت
  • فاز ماه
  • طول كمان هلال
  • نا پیوستگی هلال
  • ضخامت بخش میانی
  • فاصله ماه از زمین
  • منابع و مآخذ

  مشخصات فنی محصول : پایان نامه معارف - راههای اثبات هلال در فقه مذاهب خمسه با تکیه بر نجوم جدید
  بررسی تخصصی محصول : پایان نامه معارف - راههای اثبات هلال در فقه مذاهب خمسه با تکیه بر نجوم جدید
  نظرات کاربران در مورد محصول : پایان نامه معارف - راههای اثبات هلال در فقه مذاهب خمسه با تکیه بر نجوم جدید

  نام کاربر:  
  امتیاز:
  توضیحات:  

  عبارت تصویر روبرو را وارد نمایید

   
  درج نظر  


  پیشنهاد ویژه